Courses offered by Prof. Dr. Martina Juhnke-Kubitzke


i6.012

Lineare Algebra und analytische Geometrie I

L
WS 2019 Prof. Dr. Martina Juhnke-Kubitzke OFFLINE
6h/wk
9 ECTS
B.Sc modules:
CS-BP-MAT - Mathematics
CS-BWP-MAT - Mathematics
KOGW-PM-MAT - Mathematics
KOGW-WPM-MAT - Mathematics
Mon: 10-12
Wed: 12-14
Fri: 12-14

i6.012

Lineare Algebra und analytische Geometrie I

L
WS 2020 Prof. Dr. Tim Römer, Prof. Dr. Martina Juhnke-Kubitzke ONLINE
6h/wk
9 ECTS
B.Sc modules:
CS-BP-MAT - Mathematics
CS-BWP-MAT - Mathematics
KOGW-PM-MAT - Mathematics
KOGW-WPM-MAT - Mathematics
Mon: 10-12
Mon: 12-14